Forside
Ordblind/Dysleksi
Hvad er Dysleksi
Dysleksi Jan Møller
Rådgivning Dysleksi
At være lærer
Undervisning
Retsag Helsingør
Kontakt


 

Barnets ret til at blive et helt menneske

At have dysleksi har intet med manglende intelligens at gøre, tværtimod ser vi ofte, i form af vores overlevelsesevne, at dyslektiske børn, hvis de har deres selvværd i orden, finder andre veje at nå deres mål, i form af stor kreativitet.
Men det er selvfølgelig en nødvendighed, at disse samt alle andre børn ikke mister troen på sig selv, som jo selvsagt er det der er med til at gøre os til lykkelige velfungerende mennesker.

For at kunne bevare eller styrke sit selvværd, er det nødvendigt med succesrige oplevelser, og det gælder alle børn.

Succesrige oplevelser gælder selvfølgelig både i hjemmet, som jo er en vigtig base for barnet, men også i skolen.

For at barnet kan få succesrige oplevelser i skolen, skal barnet være læse og skrive klar. Dette er en proces som foregår fra 0-6 års alderen. Hvis dele i den proces mangler, har det indvirke på andre områder, og blokerer derfor for denne indlæring. Man kan som sagt ikke gå før man kan kravle.

Det burde kunne bemærkes af pædagoger samt lærere i børnehaveklassen og 1 klasse i form af mangler i det perceptuelle område.

Et barn med dysleksi kan ikke lære at læse og skrive som andre børn kan, og kræver derfor en anden undervisning.

Der er mange grader af læsevanskeligheder. Det reelle manglende samarbejde mellem de 2 hjernehalvdele er dysleksi, men læsevanskeligheder kan nemt forekomme på andre måder, hvis der har været problemer i hjemmet eller på anden måde har været mangler i den så vigtige opvækst.
Har barnet mange problemer at tænke på, er det svært at have overskud til også at indlære.
Det kan være en grim skilsmisse, manglende opmærksomhed fra forældrene ovs.

Da et barn er et meget følsomt væsen, og utroligt loyalt overfor sine forældre, har forældrene tit et meget større ansvar end de er klar over, da opvæksten i en utrolig høj grad er med til at forme barnets voksenliv.

Manglende medfølelse eller indsigt i barnet er et svigt, som tit og ofte har en stor konsekvens i barnets voksenliv. Det er bl.a. derfor vi i vores samfund har så meget kriminalitet, mange skilsmisser ovs.
Hvis barnet ikke har fået positive oplevelser eller har har følt et svigt, vil det blive bitter, aggressivt og føle sig uretfærdigt behandlet, og vil enten finde succesoplevelser i det kriminelle miljø, eller blive et menneske, der har svær ved at indpasse sig med andre, ved at have en manglende forståelse for andres følelser og et behov for opmærksomhed på egen person i lavere eller højere grad.

Endvidere vil det barn der har været bagud i skolen et stykke tid, tit opgive at komme videre. Denne tendens er meget uheldig, fordi barnet derved vil blokere ligeså snart der for barnet er en svær opgave, og denne blokering vil ofte følge barnet, også i dets voksne liv. 
Denne blokering vil som oftest være grundlag for skolens vurdering af barnet som mindre intelligent, og dermed uden den rette opbakning og undervisning stoppe barnets udvikling væsentligt. 

Reaktionerne fra disse børn er forskellige, nogle lukker sig inde i sig selv og bliver tavse, andre råber højt og laver ballade, men fælles for disse børn er et råb om hjælp, og jo mere man skælder dem ud, jo mere føler de sig svigtet.

Jeg mener helt klart, at forståelse og medfølelse for disse børn er nødvendigt.

Når et barn er kommet så langt ud og har mistet troen, og reagerer som før beskrevet, er det vigtigt, at den person som skal være lærer, kan vinde barnets tillid, og den vindes gennem forståelse og ved at være positiv, derefter at oparbejde barnets tillid til sig selv, og først der er der en ordentlig mulighed for at indlære på den korrekte måde.

Derfor er det så vigtigt, at skolen og forældre er opmærksom på disse signaler, hvis vi skal kunne mindske de problemer disse børn har.

I mange tilfælde bliver ordblinde, læsesvage, adfærdsvanskelige og hjerneskadede børn sammensat i Speciel klasser.

De børn der har dysleksi og de børn der er kommet bagud på grund af andre årsager, har meget nemt ved at miste deres selvværd samt føle, at der er noget galt med dem, og de får det for alvor svært når de sammensættes i en specielklasse med retarderede børn, da det for dem må være en konstatering for at de har mangel på intelligens.

Jeg siger ikke at det er skolens skyld, at disse elever aldrig er blevet læseklare, men det er skolens pligt at gribe ind og tilbyde den rette undervisning, og det er meget forskelligt fra kommune til kommune hvordan disse problemer håndteres.

Der er en del snak i kommunerne om generelle kontra specifikke indlæringsvanskeligheder, men jeg må slå meget fast, at dyslektiske elever skal have ordblinde undervisning, og intelligenstest er usikre, specielt hvis eleven ikke er motivet, har problemer eller andet.
En intelligenstest bør ikke frarøve den ordblinde elev den vigtige ordblinde undervisning. 

Jeg ved godt hvor frustrerende det er for mange lærere at have elever i klassen som ikke kan følge med, og det er meget resursekrævende for disse lærere.

Ligeledes i mine undersøgelser er det frustrerende at se, at de lærere der har hjertet på rette plads, har forståelsen og indsigten i disse børn, ofte er dem der går ned psykisk fordi der ikke har opbakning og resurser nok.

Før i tiden var det sådan, at hvis eleverne var boglige, gik de den vej, og hvis de ikke var, blev de håndværkere. I dag er de boglige krav til eleverne på erhvervsskolerne høje, så har eleven ikke kunne følge undervisningen i folkeskolen, får de det ikke nemmere på erhvervsskolen.

I dag, hvor vores samfund hele tiden skal dygtiggøre sig, hvor politikerne lægger pres på folkeskolen om at nå mere, og efteruddannelserne kræver mere og mere boglig viden, vil vi tabe flere og flere unge mennesker. Der er i dag mange i de danske folkeskoler, der har læse og skrive vanskeligheder, og de har meget svært ved at uddanne sig, og eftersom det er ganske vanskeligt at få et job uden uddannelse på grund af udviklingen, at samfundet skal dygtiggøre sig mere og mere, har det store konsekvenser.

Jeg må nok sige, at det er mig en gåde, hvordan man som politiker lægger pres på uddannelsesområdet, uden at have et net til at samle op på alle disse elever, der ikke kan følge med, samt hvordan man kan tage ansvar for den enorme økonomiske følgevirkning, der kommer af disse handlinger.

Primært for alle børn i deres opvækst er tryghed og forståelse. Hvis denne ikke opnås, vil de blive præget negativt, få et mere eller mindre ulykkeligt liv, eller i værste fald blive frihedsberøvet.

Det er derfor vigtigt, at der fra politisk side er opmærksomhed og økonomi til, at kommunerne kan følge op på ovenstående.

I forbindelse med ovenstående og min viden omkring den måde nogle kommuner på landsplan takler disse problemer med dyslektiske børn, har jeg valgt per 12.09.2005 at stævne en kommune i Nordsjælland for ikke at tilbyde den korrekte undervisning samt påførsel af psykiske mén og tort. (mistet arbejdsevne)
Jeg håber at kunne fremstå som et eksempel over for alle de forældre der syntes at stå magtesløse samt udvise politisk opmærksomhed, således at alle disse børn kan sikres en normal opvækst og et positivt syn på deres fremtid både psykologisk samt uddannelsesmæssigt, og ikke som i mange tilfælde udgøre en fremtidig økonomisk udgift for samfundet. Hermed sagt at ovenstående berører os alle.
 


Med venlig hilsen

Jan Wulff Møller

 

©  Design-Jan Wulff Møller

Licensed by KKR-Consult