Forside
Dom Østre landsret
konklusion af Dom
Prof. Neils Egelund
Helsingør O-Hus?
Helsingør Lovbrud
kontaktInterview
Tilbage KKR.Consult 
 

Ordblindeinstituttets udtalelse om Helsingørs Kommunes ordblinde tilbud.
Kursusforløb for lærer i Helsingør Kommunes O-Hus

 
Karl-Åge Andreasen Skoleleder fra Ordblindeinstituttet i København udtaler:

I anledning af Helsingørs kursusforløb for en lærer, der skal undervise ordblinde elever.
Det fremsendte kursusforløb har jeg sat op i en lille excel-ark, som jeg vedlægger.

 
Forløbet er på ialt 45 timer. Af disse handler 33 timer om IT-rygsæk, 8 timer handler om specialundervisning i relation til matematik/natur og teknik, og 4 timer handler om undervisning generelt.
 
Kurser om IT-rygsækken, sådan som de er beskrevet i materialet, er noget andet end og forskelligt fra kurser i specialundervisning til ordblinde. IT-hjælpemidler i en såkaldt IT-rygsæk er kompenserende redskaber, som sætter den ordblinde i stand til at læse og skrive via en computer. Man lærer ikke at læse eller skrive selv af at bruge en IT-rygsæk, men hjælpemidlerne sætter den ordblinde i stand til bedre at følge med i undervisningen i de forskellige boglige fag.
Hvis man skal lære at læse og skrive selv, skal man have egentlig specialundervisning for ordblinde, og der er ingen af de beskrevne kurser, som har med det at gøre.
Med en ret grov sammenligning kunne man sige, at et menneske, der er kommet galt afsted med sit ben, kan udstyres med en krykke (=kompenserende redskab) for at kunne bevæge sig rundt, men vedkommende skal selvfølgelig lære at gå selv for at bliver uafhængig af krykken (=specialundervisning).
 
Indholdet i et kursusforløb for specialundervisning for lærere, der skal undervise ordblinde i læsning og skrivning, er f.eks. beskrevet i videreuddannelsesforløbet til Pædagogisk Diplomeksamen i Læsning og skrivning, som udbydes ved visse professionshøjskoler.
 
Vores holdning på Ordblindeinstituttet er helt klart, at folkeskolen har pligt til at arbejde med alle elevers læse- og skriveindlæring i hele elevens skoleforløb, også uanset eleven er stærkt ordblind. Der er nogle skolevæsener, der på et relativt tidligt tidspunkt så at sige "opgiver" læse- og skriveundervisningen, herunder specialundervisningen, og i stedet tilbyder eleven en it-rygsæk. Da der ikke findes videnskabelig dokumentation for, at specialundervisning ikke har effekt, når barnet har passeret et bestemt klassetrin, er det vores klare og absolutte opfattelse, at læse- og skriveundervisningen, herunder specialundervisningen, skal forsætte så længe det er nødvendigt i forhold til elevens behov. IT-hjælpemidlerne skal introduceres supplerende mere og mere i skoleforløbet, således at eleven er klar til at bruge f.eks. en it-rygsæk ved skoleforløbets afslutning og overgangen til en ungdomsuddannelse (f.eks. erhvervsuddannelse på teknisk skole). På ungdomsuddannelsen skal den unge klare sig i hverdagen ved at bruge kompenserende it-hjælpemidler. Ved siden af dette kan den unge få specialundervisning for ordblinde f.eks. på en VUC-center. Der er endda den lille "pudsighed", at specialundervisning for ordblinde, der har afsluttet folkeskolen, et en ret, som er baseret på en særlig lov!
 
 
Venlig hilsen
Karl-Åge Andreasen
Skoleleder, Ordblindeinstituttet

Kursusforløb O-Hus
Retur
 

©  Design-Jan Wulff Møller

Licensed by KKR-Consult